Dla firm

Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach reprezentuje zrzeszonych rzemieślników wobec administracji rządowej i samorządowej, sądów i innych organizacji i instytucji. Udzielamy członkom pomocy instruktażowej, doradczej, informacyjnej i szkoleniowej.

 • Przygotowujemy umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • Przygotowujemy wnioski o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego po egzaminie czeladniczym (pomoc de minimis).
 • Przygotowujemy wnioski o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego.

 

Chcesz zatrudnić pracownika młodocianego?

Polskie prawo umożliwia zatrudnienie osoby niepełnoletniej tylko wtedy, gdy ukończyła ona 16 rok życia. Nazywana jest wówczas młodocianym pracownikiem, aż do momentu 18 urodzin.

UWAGA ! Od 1 września 2018 r. młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.


Przygotowanie zawodowe
W celu przygotowania zawodowego pracodawca zawiera umowę o pracę, która określa warunki pracy, w tym:

 1. rodzaj przygotowania zawodowego (przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy)
 2. czas i miejsce odbywania przygotowania zawodowego
 3. sposób dokształcania teoretycznego
 4. wysokość wynagrodzenia

 

Nauka zawodu
Celem nauki zawodu jest przygotowanie młodocianego pracownika do pracy i zdobycie przez niego kwalifikacji zawodowych. Nauka zawodu opiera się na dualnym systemie nauczania (obejmuje praktykę i teorię). Praktyczna nauka zawodu najczęściej realizowana jest u pracodawców, którzy zatrudniają młodocianych pracowników na umowę o pracę, natomiast teoretyczna podczas zajęć w zasadniczej szkole zawodowej. Nauka zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych trwa 3 lata i jest zakończona egzaminem na kwalifikacje zawodowe ( egzamin czeladniczy)

 

Zasady wynagradzania młodocianych
Stawka wynagrodzenia pracownika młodocianego zależy od poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i jest obliczana w stosunku procentowym do średniej płacy w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa wynosi:

 1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,
 2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,
 3. w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia.

 

Urlopy wypoczynkowe
Młodocianym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodocianemu przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Po upływie roku pracy młodocianemu przysługuje 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego.
W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeśli prawo do urlopu nabył przed ukończeniem pełnoletności.

 

Ochrona zdrowia
Młodociany jest zobowiązany do przejścia wstępnych badań lekarskich przed podjęciem pracy. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie prace może wykonywać młodociany pracownik.

Warunki zatrudnienia pracowników młodocianych zawarte są w Kodeksie Pracy Dział Dziewiąty. Zatrudnienie młodocianych 

https://lexlege.pl/kp/dzial-dziewiaty-zatrudnianie-mlodocianych/278/Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na społeczne za tego młodocianego. W tym celu należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o zawarcie umowy o refundację. Jeżeli będą spełnione wszystkie określone prawem warunki to wówczas zostanie zawarta z pracodawcą umowa o refundację. Wysokość refundacji i terminy składania wniosków są dokładnie określone!

Wszystkie informacje i wzory dokumentów

REFUNDACJA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ JEŚLI SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

 • pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi

 • złożył w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o zawarcie umowy łącznie z wymaganymi załącznikami

 

ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ

W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców ( CECH) składa w Centrum Edukacji wniosek o zawarcie umowy:

 • wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku,

 • wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dolączyć

 • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej z młodocianym pracownikiem oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego.

 • zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimi.


 

Dokumenty o zawarcie umowy o refundację

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa za pośrednictwem Cechu następujące dokumenty:

 • wniosek o dokonanie refundacji
 • kopie list płac
 • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne
 • kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk ZUS DRA )


WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZA BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ LUB CECH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM