Statut

STATUT

 

CECHU RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W BIAŁOBRZEGACH

 

Uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 03 października 2002 roku.

/protokół Nr 2/02 pkt 6 porządku obrad/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

CECHU RZEMIEŚLINKÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W BIAŁOBRZEGACH

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, CELE I ZADANIA

 

§1

 1. Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców – zwany dalej „CEHCEM” jest z zastrzeżeniem postanowień 6 ust., dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości  w rozumieniu ustawy ;

Prawo działalności gospodarczej / Dz.U. z 1991 roku Nr 55, poz. 235 ze zm ./.

 1.  Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia  22 marca 1989 roku / Dz.U. Nr 17, poz. 92 ze zm. / -zwanej dalej „ustawą o rzemiośle” – ustaw wymienionych w ust. ! oraz porozumień niniejszego Statutu.
 2. Cech nosi nazwę : CECH RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W BIAŁOBRZEGACH
 3. Siedzibą Cechu jest : BIAŁOBRZEGI ul. Reymonta 32/34.
 4. Terenem działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zadania o których mowa w ustawach wymienionych w ust. 1-2 Cech wykonuje na obszarze POWIATU BIAŁOBRZEGI w granicach administracyjnych POWIATU BIAŁOBRZEGI.

§2

  1. Celami Cechu są:

 

a/  ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji.

b/  prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;

c/  utrwalanie więzi środowiskowej i podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;

d/  wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Członków Cechu;

e/  podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy  o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.

 

  1. Cele określone z ust. 1 Cech realizuje poprzez:

a/  udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;

b/  przedstawianiem organów samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących

spraw Członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadku naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;

c/  prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków;

d/  organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich  pracowników;

e/  udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej i usługowej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego;

f/  rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;

g/  prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcenia teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle;

h/  delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe – w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia- a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy;

i/  pomoc instruktażowo-szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno-epidemiologicznych;

j/  dokonywanie na wniosek osoby zainteresowanej fachowej oceny pracy wykonywanej przez członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii;

k/  organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla pracowników Cechu i członków ich rodzin;

l/  wykonywanie innych zadać zleconych wynikających z zaistniałych potrzeb;

 1. Cech swoje cele statutowe określone w ust. 1, realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej- w tym przez wyodrębnione zakłady własne kub przedsiębiorstwa- prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, przychodni lekarskich oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych  z przepisami prawa.

§3

Cech jest członkiem IZBY PRZEMIOSŁA W MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w RADOMIU i może być też członkiem innych organizacji.

§4

W przypadku zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Zarządem Cechu a Radą Izby Rzemiosła i Małej  Przedsiębiorczości w Radomiu – opartego o uprzednie uchwały obu tych organów- Cech z upoważnienia tej Izby sprawować będzie nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zatrudnionych przez członków Cechu prowadzących działalność na obszarze jego działania.

§5

Nadzór, o którym mowa w §4 realizowany jest w szczególności przez wykonywanie zadań:

a/  współpracy z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u pracodawców- rzemieślników realizują dokształcenie teoretyczne.

b/  współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących;

c/  przyjmowania od pracodawców szkolących oświadczeń dotyczących spełniania warunków do szkolenia i ustalającego maksymalną liczbę szkolonych pracowników młodocianych;

d/  prowadzenie ewidencji pracodawców- rzemieślników szkolących, informowanie o stanie zatrudnienia pracowników młodocianych szkolonych w zawodnie o miejscach wolnych do wykorzystania w procesie szkolenia;

e/  prowadzenie ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców- rzemieślników;

f/  ustalania posiadającej przygotowanie pedagogiczne osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle;

g/  organizowania cyklicznych spotkań instruktażowych w mistrzami szkolącymi;

h/  prowadzenia doradztwa oraz udzielania informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem zarówno dla szkolących jak i dla szkolonych, prowadzenie działalności medialnej w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji procesu szkolenia;

i/  udzielenia informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych, dzielenie pomocy młodocianym pragnącym z uzasadnionych przyczyn zmienić miejsce lub profil szkolenia;

j/  promowania nauki zawodu prowadzonej w rzemieślniczych zakładach przez upowszechnianie informacji o płynących stąd korzyściach dla szkolących i szkolonych wraz z określeniem praw i obowiązków stron procesu szkolenia;

k/  przygotowanie, udostępnianie i informowanie o dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu szkolenia i sposobie jej prowadzenia;

l/  organizowanie w miarę potrzeby – uroczystego podpisywania umów o prace w celu przygotowania zawodowego połączonego z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów i młodocianych uczniów przy udziale ich rodziców.

 

 1. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§6

1.Członkami Cechu mogą być prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle :

a/  osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej;

b/  przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników;

c/ inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż pięć lat

2. Osoby wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w  rzemiośle obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, a działalność tę prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działalności Cechu, o którym mowa w §1 ust. 5.

3. Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej , jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle.

4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego Statutu zachowają swoje uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia w przypadkach określonych w tym statucie.

 

§7

 

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji.

Deklaracja- pod nieważnością – winna mieć formę pisemną, zostać podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie o gotowości do uiszczenia należnych Cechowi składek członkowskich.

 1. Organem uprawnionym do przyjmowania deklaracji jest Zarząd Cechu.
 2. Przyjęcia w poczet członków Cechu może dokonać Zarząd Cechu na podstawie uchwały podjętej po złożeniu deklaracji na piśmie, na swym najbliższym posiedzeniu; przed podjęciem uchwały Zarząd Cechu może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Uchwałę w sprawie przyjęcia Zarząd Cechu podejmie na swym kolejnym posiedzeniu, nie wcześniej jednak niż po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie w sprawie.

 

§8

 1. O decyzji odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania.
 2. Odwołanie od odmownej decyzji służy zainteresowanemu w ciągu 14 dni od daty doręczania. Odwołanie złożyć należy do Walnego Zgromadzenia, które winno jej rozparzyć na najbliższym zebraniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§9

 1. Członkowie Cechu maja prawo do:

a/  korzystania z pomocy i świadczeń w zakresie określonym w §2 Statusu,

b/  wybierania i wybieralności do organów Cechu.

c/  zgłaszania wniosków usprawniających prace Cechu,

d/  wnoszenia odwołań od uchwał i decyzji Zarządu Cechu dotyczących praw członkowskich do Walnego Zgromadzenia w trybie przepisanym statusem,

e/  obecności podczas rozpatrywania spraw przez nich wniesionych lub ich dotyczących,

f/  wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń, sprawozdań rocznych Zarządu Cechu, protokołów pism pokontrolnych oraz sprawozdań w wykonania zaleceń,

g/  uzyskiwania od Zarządu lub Biura Cechu na zebraniach informacji o działalności Cechu, jego wynikach lub zamierzeniach.

 1. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

a/  został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

b/  został pozbawiony praw wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,

c/  zalega z zapłatą składki cechowej powyżej pół roku mimo pisemnego wezwania o jej uregulowanie w dodatkowym terminie.

 

§10

Członkowie Cechu są obowiązani:

a/  przestrzegać prawo, zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,

b/  stosować się do postanowień statutu oraz decyzji i uchwał organów cechowych,

c/  regulowanie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

d/  poddawać kontroli działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad jego prowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych,

e/  rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług lub produkcji oraz rozpatrywać rzeczowo zgłaszane w tym przedmiocie reklamacje odbiorców.

 

§11

 

Członek Cechu obowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Biuro Cechu o zaniechaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby swego zakładu poza teren działalności Cechu.

 

§12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek :

a/  wystąpienia,

b/  wykreślenia;

c/  wykluczenia.

§13

Członek Cechu może z niego wystąpić za pisemnym wypowiedzeniem, którego termin wynosi trzy miesiące i liczony jest począwszy od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie to zostało  złożone. Termin ten może zostać skrócony w przypadku porozumienia się występującego członka z Zarządem Cechu, pod warunkiem uregulowania składek członkowskich za cały okres do ustania członkostwa.

§13 a:

 1. Wykluczenie członka Cechu nastąpić może jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Cechu byłoby sprzeczne z postanowieniami statutu lub z zasadami współżycia społecznego.
 2. Wykluczenie członka z Cechu następuje na mocy orzeczenia Sądu Cechowego.
 3. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności :

a/  skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z niskich pobudek,

b/  uporczywego nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Cechu,

c/  naruszenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej

d/  nieopłaconych składek członkowskich przez okres ponad sześciu miesięcy,

e/  stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.

§14

1.Wykreślenie członka następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszenia się w Cechu.

2. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu. O uchwale Cech obowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka listem poleconym w terminie 14 dni od daty uchwały wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o możliwości odwołania się w trybie przepisanym §51 statutu.

3. W przypadku nie wniesienia odwołania, uchwała o wykluczeniu staje się skuteczna z datą doręczenia jej zainteresowanemu członkowi. Zawiadomienie o wykreśleniu zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany jego adresy, ma moc prawną doręczenia.

4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie i je popierać oraz składać stosowne wyjaśnienia.

5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego członka, Cech obowiązany jest go zawiadomić listem poleconym w terminie 14 dni przed datą zgromadzenia.

6. w przypadku nie uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania członka jego wykluczenie staje się skuteczne z datą odbycia Zgromadzenia.

 

§15

1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowe działalności organizacyjno-samorządowej Cechu a także wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.

2. O wysokości składki cechowej Biuro Cechu zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy jej obliczania oraz terminów i sposobu płatności.

 

 §16

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

a/  „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą działalności rzemieślniczej

b/  „honorowego członka” Cechy osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami Cechu i z uwagi na przejście na rentę lub emeryturę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.

 1. Osoby posiadające godności honorowe, o których mowa w ust.1, mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

 1. ORGANY CECHU, SEKCJE ZAWODOWE, KOMISJE

§17

 1. Organami Cechu są:

a/ Walne Zgromadzenie Członków,

b/ Zarząd,

c/ Komisja Rewizyjna,

d/ Sąd Cechowy.

 

 1. Członek Cech może być wybrany do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. b/- d/.
 2. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 lit. b/- d/ trwa cztery lata. W przypadku przekroczenia tego terminu, organa Cechu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych organów przez Walne Zgromadzenie.
 3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, statutu, uchwał organów Cechu i winna postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 4. Członkowie organów statutowych Cechu, winni czynu lub zaniedbania, przez które Cech poniósł szkodę, odpowiadają za nią osobiście na podstawie przepisów prawa cywilnego.

 

§18

 1. Wyboru Starszego Cechu oraz organów, o których mowa w  §17 ust. 1, w głosowaniu tajnym, a wybory przedstawicieli za Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz delegata do rady tej Izby, dokonywane są w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka występuje w tym samym trybie.
 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwał, uwzględnia się głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
 3. Za udział w posiedzeniach organów Cechu – za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia- członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

§19

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statusem.

§20

Do zakresu działań Walnego Zgromadzenia należy:

a/ uchwalenie statutu i jego zmian,

b/ wybór Starszego Cechu, a także pozostałych członków Zarządu Cechu, przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także członków Sądu Cechowego,

c/ wybór przedstawicieli na Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz delegata rady tej Izby,

d/ określenie wysokości składek cechowych, opłata za świadczenia Cechu,

e/ uchwalenie zasad dobrowolnych świadczeń członków Cechu na określone cele,

f/ uchwalenie planów finansowych oraz dokonywanie podziału nadwyżki bilansowej względnie pokrycia start,

g/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej , zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów i podejmowanie w tych sprawach uchwał,

h/ udzielanie absolutorium Starszemu Cechu w członkom Zarządu Cechu,

i/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenie nieruchomości,

j/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji wymienionych w §3 statutu lub wystąpienia z nich,

k/ upoważnienie Zarządu Cechu do zaciągania pożyczek pieniężnych , a także do zbywania ruchomości mających znaczenie artystyczne, historyczne lub naukowe,

l/ uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia,

m/ nadanie godności honorowego Starszego Cechu lub honorowego członka Cechu/

n/ rozpatrywanie odwołań członków od decyzji lub uchwał  Zarządu Cechu,

o/ rozpatrywanie innych spraw przewidzianych statutem lub przedstawionych przez członków, bądź organa Cechu w obowiązującym trybie.

 

§21

 1. Odwołanie Starszego Cechu, członka Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego nastąpić może przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

a/ w przypadku zaniedbania obowiązków,

b/ naruszenia postanowień statusu.

 

§22

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu Zebraniem Delegatówa..
 2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji organów, o których mowa w §18 ust. 3, w proporcjach jednego delegata na 10 członków.
 3. Do Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.

 

§23

1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie, na podstawie uchwały Zarządu.

2.Ponadto Zarząd Cechu obowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

a/ Komisji Rewizyjnej,

b/ ¼ ogółu członków lub delegatów.

3.Domagający się zwołania Walnego Zgromadzenia winni zgłosić Zarządowi Cechu stosowny wniosek na piśmie z podaniem porządku obrad tego Zgromadzenia. W takim przypadku Zgromadzenie winno odbyć się w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania. O ile Zarząd Cechu zwołania Zgromadzenia nie dokona Walne Zgromadzenie władne jest zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wyłoniona przez ten ogół członków, który domagał się zwołania Zgromadzenia.

§24

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się wszystkich członków listami poleconymi lub okólnikiem za potwierdzeniem jego  przyjęcia do wiadomości, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu oprócz uprawnionych w myśl ust. 1 mogą brać też udział osoby zaproszone przez zwołującego Zgromadzenie.
 3. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy również zamieścić informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad:

a/ zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły.

b/ sprawozdania Zarządu Cechu,

c/ projektów ustaw,

d/ protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 1. Członkom, którzy zalegają z zapłatą składek cechowych przez okres ponad sześciu miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu opłaty składek, zostaną pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

§25

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie, Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 2. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zgromadzenia określa regulamin. 

 

 

 

§26

 1. Walne Zgromadzenie, zwołane zgodnie z postanowieniami §24 statutu, jest zdolne do podejmowania uchwał, o ile w ich podjęciu uczestniczy co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Cechu.
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby członków /quorum/, zwołujący Zgromadzenie obowiązany jest zwołać je ponownie, nie później niż 14 dni po pierwszym terminie. W takim przypadku Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej; szczegółowy tryb głosowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu lub zmianie porządku obrad, wymagają swej ważności 2/3 oddanych głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta zmiana statutu Cechu.
 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

 

§27

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości członków obecnych Zgromadzeniu, głosowanie jest tajne.
 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje jego przewodniczący i sekretarz. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowuje Biuro Cechu.

 

ZARZĄD CECHU

 

§28

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 

§29

 1. Zarząd składa się z 7 osób, w tym Starszego Cechu.

Walne Zgromadzenie wybiera w pierwszej kolejności Starszego Cechu, a następnie pozostałych członków Zarządu razem.

 1. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.
  Gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów, należy pomiędzy nimi przeprowadzić dogrywkę głosowania.
 2. Zarząd Cechu na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Starszy Cechu proponuje ukonstytuowanie Zarządu.
 3. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani wyłącznie członkowie Cechu z 5 letnim stażem.
 4. Kandydat na Starszego Cechu winien posiadać co najmniej 5 letni staż członkowski w Zarządzie lub 12 letni staż w Cechu.
 5. Funkcję Starszego Cechu można pełnić najwyżej przez dwie kolejne kadencje.
 6. Walne Zgromadzenie może zwykłą większością głosów odwołać tych członków Zarządu Cechu, którym nie udzielono absolutorium.
 7. W razie zmniejszenia składu Zarządu Cechu w trakcie trwania jego kadencji na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania co najmniej jednej trzeciej jego członków, przeprowadza się wybory uzupełniające. W takim przypadku postanowienie §26 ust. 4 statutu nie ma zastosowania.
 8. W przypadku rezygnacji, odwołania albo śmierci Starszego Cechu w trakcie kadencji, wybory na tę funkcję przeprowadzić należy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do tego czasu funkcję Starszego Cechu pełni Podstarszy Cechu.

 

§30

Zarząd Cechu prowadzi wszystkie prawy Cechu, za wyjątkiem tych spraw, które statut zastrzega do kompetencji innych organów.

 

§31

Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

a/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, sądów, organizacji gospodarczych i społecznych,

b/ gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

c/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,

d/ powoływanie komisji spośród członków cechu na okres kadencji,

e/ realizowanie ustalonych zasad współdziałanie z organizacjami, których Cech jest członkiem,

f/ powoływanie i odwoływanie Kierownika biura Cechu oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w Cechu zasadami płacowymi,

g/ rozpatrywanie skarg i wniosków na członków Cechu,

h/ przyjmowanie i wykreślanie członków Cechu,

i/ uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Cechu,

j/ wybieranie delegatów reprezentujących Cech w komisjach lub innych ciałach powoływanych przez terenowe organa samorządowe lub państwowe, a także w organizacjach, o których mowa w §3 statutu za wyjątkiem Izby Rzemieślniczej i jej organów.

 

§32

 1. Posiedzenia Zarządu Cechu odbywają się raz w miesiącu. Zwołuje je Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie, przy czym o czasie i miejscu posiedzenia należy członków Zarządu powiadomić na siedem dni przed terminem.
 2.